Despre noi

Bine ai venit!

În numele bisericii noastre locale, îți urez bun venit la Biserica Soli Deo Gloria!

Dincolo de clișee, chiar suntem entuziasmați să te cunoaștem. De ce? Ei bine, suntem atât de pasionați de chemarea lui Dumnezeu de a planta o biserica biblică în orașul Iași, încât știm că nu ești la întâmplare pe acest website. De ceva timp ne rugăm deja pentru tine, chiar dacă încă nu te cunoaștem.

Te invităm să citești mai multe despre noi, despre valorile noastre și despre chemarea specifică pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru orașul Iași. Dacă inima ta rezonează cu toate acestea sau dacă ai vrea să afli mai multe informații, așteptăm cu bucurie să ne contactezi. Ne-ar face plăcere să bem un ceai sau o cafea împreună!

Pastor, Iosif Marica

Email: contact@harvestiasi.ro
Telefon: 0754816785

Cine suntem

Suntem un grup de creștini din orașul Iași, pasionați de Evanghelia Domnului Isus Cristos. Pentru noi, Marea Trimitere nu este opțională. Și nu ar trebui să fie opțională pentru nici un om care își spune creștin.

Nu ai cum să citești Sfânta Scriptură și să nu observi centralitatea Domnului Isus în toate lucrurile. Apostolul Pavel evidențiază acest mare adevăr, afirmând: „Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile” (Romani 11:36).

Iar Cel prin care și pentru care există toate lucrurile, înainte de a se înălța la Tatăl, ne-a lăsat următorul mesaj: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28:18-20).

Și nu există cale mai eficientă de a împlini Marea Trimitere decât cea a plantării de noi biserici care la rândul lor să fie pasionate de plantarea de noi biserici, în care oamenii pierduți să fie mântuiți, creștinii să fie ucenicizați, iar ucenicii să fie multiplicați.

Pentru Harvest Iași, totul a început în primăvara anului 2016, când un grup de oameni a înțeles în mod specific faptul că Dumnezeu îi cheamă să pună umărul la zidirea unei noi biserici, în care Dumnezeu să fie glorificat prin formarea de ucenici.

Din vara anului 2016, suntem în parteneriat cu Biserica Redemption Durham din Canada, de care Dumnezeu se folosește pentru a ne încuraja și sprijini biserica noastră.

Ce credem

SCRIPTURILE

Noi credem în cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament, ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, înregistrarea completă a dezvăluirii de Sine a lui Dumnezeu pentru omenire. Oameni diferiți, în timp ce au scris într-un stil propriu, au fost insuflați supranatural de Duhul Sfânt pentru a scrie cuvintele lui Dumnezeu, infailibile în scrierile originale. Prin urmare, cei care se dedică studierii textului biblic în mod literal, ținând cont de genul scrierii și de contextul socio-istorico-gramatical, pot înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este pe deplin demnă de încredere și reprezintă singura noastră autoritate, suficientă și finală pentru întreaga viață în credință și practică. Deși ea trebuie înțeleasă și aplicată la nivel personal și practic, interpretarea ei trebuie să fie una comunitară (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21).

DUMNEZEU TRIUNIC

Noi credem într-unul viu și adevărat Dumnezeu, veșnic (Ioan 17:3), existent în unitate perfectă ca trei Persoane egale și pe deplin divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20). Fiecare membru al Dumnezeirii, în timp ce au funcții diferite, execută roluri distincte dar complementare în istoria răscumpărării omului. Toate cele trei Persoane ale Trinității au aceeași natură, atribute, ființă și sunt în egală măsură demne de aceeași slavă, cinste și ascultare (Ioan 1:1-4; Fapte 5:3-4).

DUMNEZEU TATĂL

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile precum este scris în cartea Genezei, pentru slava Lui în conformitate cu voia Lui (Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, manifestând conducerea suverană peste toată creația, purtare de grijă și har (Coloseni 1:17, Evrei 1:3).

DUMNEZEU FIUL

Noi credem că Isus Cristos, Fiul etern, mișcat de dragoste, în conformitate cu voința Tatălui, a luat trup omenesc (Ioan 1:1, 14, 18). Conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, s-a născut din Fecioara Maria. El, fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om (Ioan 14:8-9), a trăit o viață fără păcat și a vărsat sângele Său ca sacrificiu, iar prin moartea Lui pe cruce a realizat răscumpărarea pentru toți cei care își pun credința în El. A înviat trupește și vizibil din morți a treia zi și S-a înălțat la ceruri, unde a ocupat locul la dreapta Tatălui. Acum este Cap al Trupului Său, Biserica, fiind singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om. Isus Hristos va reveni pe pământ în putere și glorie pentru a împlini misiunea Sa răscumpărătoare (1 Timotei 3:16).

DUMNEZEU DUHUL SFÂNT

Noi credem că Duhul Sfânt, în tot ceea ce face, glorifică pe Domnul Isus Cristos în timpul acestui veac. El condamnă lumea în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. El atrage pe cei nerăscumpărați la pocăință și credință și, odată cu mântuirea, dă o viață spirituală nouă celui credincios (nașterea din nou), aducându-l în unire cu Cristos și cu Trupul lui Cristos, care este Biserica. Duhul Sfânt botează și sfințește credinciosul, îl sigilează, umple, călăuzește, instruiește, îi dă pace, echipează, împuternicește, locuiește în cel credincios după mântuire, și dă daruri spirituale credinciosului pentru a trăi și a sluji pe Cristos. Datoria credinciosului este să caute plinătatea Duhului și să fie atent să nu “întristeze” Duhul (Efeseni 4:30) sau să “stingă” Duhul (1Tesaloniceni 5:19) printr-un mod de viață ce se împotrivește continuu voii Sale. (Ioan 16:8; 13:15; Țiț 3: 5; Efeseni 1:22, 4:11-12, Romani 8:9- 17, 12:4-8; 1 Corinteni 3:16, 12:4-5, 11-13, 19; Gălăteni 5:25; Evrei 2:1-4, 2 Corinteni 12:12).

OMENIREA

Noi credem că Dumnezeu a creat omul în Eden, bărbat și femeie, după chipul și asemănarea Lui, fără păcat, pentru a slăvi pe Dumnezeu și a se bucura de părtășia Lui. Ispitit de Satana, omul a ales în mod deliberat să nu asculte de Dumnezeu, aducând păcat, moarte și condamnare întregii omeniri. Toate ființele umane, prin urmare, sunt corupte de păcat prin natură și prin alegere, depravarea afectându-l pe om în totalitate. Înstrăinați de Dumnezeu, fără apărare sau scuză și sub mânia dreaptă a lui Dumnezeu, toată omenirea are nevoie disperată de Mântuitor pentru a primi iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, altfel este sortită spre condamnare eternă (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19, Romani 1:18, 32).

SALVAREA

Noi credem că Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre, în confromitate cu Scriptura, ca ispășire substituționară în locul nostru și că salvarea se găsește în nimeni altul decât Isus Cristos. Înainte de creație, Dumnezeu a ales pe cei care vor fi mântuiți și a acordat acest har nemeritat exclusiv pe baza plăcerii Lui suverane. Moartea lui Isus Cristos pe cruce a fost plata unică și completă pentru păcate, satisfăcând pe deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat la pocăință și își pune credința în Hristos prin har. În acel moment, fiecare persoana devine o creație nouă prin Duhul Sfânt, este declarată neprihănită înaintea lui Dumnezeu și este asigurată ca un copil adoptat de Dumnezeu pentru totdeauna. Credința adevărată continuă în ascultare și iubire pentru Isus Cristos cu o viață dornică de a-L înălța pe Dumnezeu prin toate aspectele vieții și de a persevera până la sfârșit (Romani 8:37-39; 2 Corinteni 5:21; 1 Corinteni 12:13).

BISERICA

Noi credem şi mărturisim că toţi cei ce cred în Domnul Isus Cristos şi Îl acceptă ca Mântuitor şi Domn al lor personal formează Biserica, stâlpul și temelia adevărului, Trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:12-13), care este Mireasa lui Cristos (2 Corinteni 11 :2; Efeseni 5:23-32; Apocalipsa 19:7-8) şi al cărei Cap este Cristos (Efeseni 1 :22; 4;15; Coloseni 1 :18). Noi credem şi mărturisim că Biserica a luat fiinţă în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2: 1-21, 38- 47). Noi credem şi mărturisim că Biserica este un organism spiritual unic, creat de Dumnezeu din toţi cei născuţi din nou, din toate națiunile, începând cu ziua Cincizecimii şi până la răpirea ei (Efeeni 2:11-3:6). Biserica este diferită de Israel (1 Corinteni 10:32), fiind taina lui Dumnezeu descoperită în epoca harului (Efeseni 3:1-6; 5:32). Noi credem şi mărturisim că Biserica lui Cristos (Matei 16:18) se manifestă prin biserici locale care au aceleaşi atribuţii ca şi Biserica în ansamblul ei. Noi credem şi mărturisim că biserica locală este comunitatea oamenilor născuţi din nou de Duhul Sfânt, prin credinţa în jertfa Domnului Isus Cristos, uniţi şi organizaţi sub o conducere spirituală pentru: glorificarea lui Dumnezeu prin închinare (rugăciune, cântare, Masa Domnului, dărnicie ş.a.m.d.), zidirea sufletească a credincioşilor prin echipare, învăţătură şi părtăşie (Efeseni 4:11-16), evanghelizarea celor nemântuiţi prin Cuvânt şi trăire (1 Corinteni 11: 18-20; Evrei 10:25).

BOTEZUL ȘI CINA DOMNULUI

Noi credem că botezul creștin este o declarație publică a mântuirii credinciosului în Cristos, care se identifică în mod conștient cu Isus în moartea, îngroparea și învierea Sa simbolizată prin actul scufundării și al ieșirii mai apoi din apă. Cina Domnului este comemorarea comunitară a credincioșilor cu privire la moartea lui Cristos până va reveni și trebuie să fie precedată de o autoexaminare atentă (Faptele Apostolilor 2:41, Romani 6:3-6, 1 Corinteni 11:20-29). Cina Domnului a fost instaurată de Domnul Isus și dată ucenicilor Săi, de aceea ea este un privilegiu de cercetare duhovnicească și comuniune pentru acele persoane din biserică care au o relație vie și sănătoasă în Domnul, cât și o relație mărturisită public prin actul botezului (Matei 26:26).

LUPTA SPIRITUALĂ

Sfânta Scriptură arată clar că lumea în care noi trăim are atât o dimensiune fizică și materială, cât și una spirituală. Mai mult, Biserica lui Cristos aflată în istorie se poziționează între două domenii spirituale majore – lucrarea, influența și domeniul lui Dumnezeu, dar și lucrarea, influența și domeniul lui Satan (Matei 4:8-9, Efeseni 2:2, Apocalipsa 2:13). Misiunea creștină implică întoarcerea oamenilor de sub influența Satanei la Dumnezeu (Faptele Apostolilor 26:18). Biserica este în cunoștință de planurile lui Satan (2 Corinteni 2:11) care implică atacurile sub diferite forme în vederea distrugerii persoanelor și comunităților credincioase (1 Petru 5:8, Ioan 13:2). Noi credem că Satan prin forțele sale poate lua în stăpânire sau poate influența persoane. Credincioșii sunt chemați să fie conștienți de lucrarea celui rău și a forțelor sale, iar în situațiile în care se cere, să lupte potrivit cu metodele și mijloacele lăsate de Dumnezeu (Efeseni 6:11-12).

DARURILE SPIRITUALE

Noi credem în lucrarea directă și plenară a Duhului Sfânt în biserica locală. Duhul Sfânt este agentul divin activ care produce și aplică mântuirea în viața individului (Ioan 14:16-17; 16:7-13), fiind responsabil direct în creșterea și maturizarea credinciosului (Romani 8:13; 1 Petru 1:2). Totodată, Duhul Sfânt este agentul divin activ care produce unitatea și zidirea în viața bisericii (Efeseni 4:3; Filipeni 2:1). O formă evidentă prin care Duhul Sfânt lucrează în Biserică sunt darurile Duhului Sfânt (1 Corinteni 12, Romani 12, Efeseni 4; 1 Petru 4), primite în urma botezului cu Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt primite de credincioșii autentici, nu după preferințe, ci conform cu voia Duhului și potrivit cu planul Lui pentru slujirea altora din biserică și nu a persoanei proprii (Romani 8:4-8; 1 Corinteni 12:7 și 11). Noi suntem deschiși pentru exercitarea darurilor în biserică, dar în mod biblic și cu precauție față de felul în care acestea sunt administrate pentru a asigura cu adevărat zidirea și nu afectarea bisericii.

MISIUNILE

Noi credem că este ținta, datoria și privilegiul fiecărui credincios și a întregii comunități locale de credincioși să-L slăvească pe Dumnezeu răspunzând activ chemării Marii Trimiteri a lui Isus Cristos de a face ucenici din toate neamurile (Matei 28:19-20). Noi credem că misiunea poate avea o varietate de implicații, dar considerăm că accentul principal și prioritatea acestui apel este centrat pe eforturile care întemeiază, consolidează și reproduc biserici fundamentate biblic, pe cadrul creat de Dumnezeu pentru integrarea și creșterea celor care au răspuns evanghelizării. Noi credem, de asemenea, că misiunea de a forma ucenici, include plantarea de biserici, astfel încât bisericile plantate sunt chemate la rândul lor să facă același lucru- să planteze alte biserici pentru generațiile viitoare și spre slava lui Dumnezeu.

LUCRURILE VIITOARE

Noi credem și așteptăm întoarcerea glorioasă, vizibilă, personală, și premilenială a Domnului Isus Cristos. Speranța revenirii Sale are impact vital asupra vieții personale, a slujirii și a misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18). Noi credem în învierea trupească atât a celui mântuit, cât și a celui nemântuit. Cel mântuit va fi înviat pentru bucuria veșnică, într-un cer nou și un pământ nou, în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26). Cel nemântuit va fi înviat pentru judecată și va experienta mânia veșnică în Iad, locul pregătit de Dumnezeu pentru Satan și demonii lui.

Valorile noastre

INTEGRITATE MORALĂ

Lucrarea bisericii cere competență, compatibilitate, convingeri și caracter. Fundamentul lucrării noastre este integritatea morală a membrilor și slujitorilor bisericii, o parte importantă care ține de caracter și care face parte din esența credinței adevărate. Un credincios adevărat este un om născut din nou care trăiește după Duh și nu după îndemnurile firii, căutând mereu să aibă un standard moral ridicat, fără compromisuri sau devieri de caracter. În cazul în care credinciosul păcătuiește, el este îndemnat la pocăință și ajutat să se reabiliteze prin procesul de recuperare spirituală, prezentat în finalul acestui material.

PRIORITATEA FAMILIEI

Într-o societate supraaglomerată, înecată în spiritul de inversare al valorilor și în care totul trebuie să se întâmple repede, familia nu de puține ori este sacrificată de dragul carierei, îmbogățirii sau chiar și al lucrării. Noi credem, potrivit învățăturilor Scripturii, că prioritățile omului ar trebui să fie: 1. Dumnezeu; 2. Familie; 3. Muncă/lucrare. Din cauza păcatului și firii pământești care mereu încearcă distorsionarea valorilor și priorităților divine, credinciosul este într-o permanentă luptă în înțelegerea și menținerea acestor priorități. Știind că de obicei credincioșii țin cont de locul suprem pe care Dumnezeu trebuie să-l aibă în viața lor, dar văzând lupta pe care o duc în a prioritiza familia, noi vrem să-i ajutăm, de aceea în biserica noastră vom lupta împreună pentru menținerea familiei ca o prioritate în fața celorlalte lucruri și ispite omenești.

ORIENTARE PE SCOP

Dumnezeu dintotdeauna a dat o viziune credincioșilor săi și, implicit, bisericilor Sale. Viziunea nu este altceva decât contextualizarea modului prin care scopul ultim al oricărui credincios/biserici poate fi împlinit – glorificarea lui Dumnezeu. De aceea vrem să-L glorificăm pe Dumnezeu prin formarea de ucenici și în acest sens vom subordona orice misiuni, proiecte, inițiative acestei priorități, fiind orientați clar spre împlinirea acestui scop.

UNITATE ÎN DIVERSITATE

Biserica, având caracter universal, dar și local, este formată din credincioși care provin din culturi și generații diferite, dar care, deși diverși, sunt uniți în jurul aceluiași scop și a aceleiași esențe. Scopul este Glorificarea lui Dumnezeu, esența este Evanghelia lui Isus Cristos. De aceea, noi recunoaștem principiul unității în diversitate, afirmând prin acesta că funcția – glorificarea lui Dumnezeu – este mai importantă decât forma – modul prin care bisericile și credincioșii aleg să-L glorifice în contextul din care provin. Noi vom pune accentul pe funcție și vom respecta formele, chiar dacă ele diferă de cele cu care suntem noi obișnuiți. Astfel, vrem să evităm cele două extreme: liberalismul–  care neagă importanța Evangheliei, a funcției care nu este negociabilă și ar trebui să ne unească, și  legalismul– care neagă diversitatea și ridică forma la nivel de absolut, pledând pentru uniformitate în conformism, mai degrabă decât unitate în diversitate. Ambele curente au fost criticate în Scripturi și de aceea și noi ne vom lupta să le evităm.

RELEVANŢĂ CULTURALĂ

Mesajul Evangheliei a fost mereu îmbrăcat în forme culturale relevante contextului istorico-social în care a fost expus. Grecilor apostolii le-au vorbit într-un fel, iudeilor într-alt fel, nu de dragul relevanței, ci de dragul împlinirii scopului lucrării lor. De aceea, fără a compromite esența adevărului Scripturii, vom căuta să fim relevanți, astfel încât să putem transmite mesajul biblic pe înțelesul oamenilor cărora ne adresăm, pentru ca aceștia să poată pricepe semnificația lui și să-l poată pune în practică în viețile lor. Astfel, accentul bisericii noastre va fi unul contemporan, fiindcă Dumnezeu ne-a chemat să slujim acestei generații.

LUCRU ÎN ECHIPĂ

Dumnezeu mereu a lucrat în echipă. Începând cu exemplul Sfintei Treimi, continuând cu exemplul familiei (bărbat, femeie, copii), până la formarea bisericii (un trup cu mai multe mădulare), în forma de conducere a bisericii (prezbiterii nu doar un singur pastor/preot) și chiar și în lucrarea ucenicilor, care au fost trimiși doi câte doi– mereu găsim spiritul de echipa prezent în Scripturi. Lucrul în echipă presupune unitate în diversitate la nivelul lucrării bisericii, adică suntem uniți în realizarea unui scop comun, dar după modelul lăsat de Duhul Sfânt care, în biserică și în lucrare, dă daruri diferite, funcții diferite, responsabilități diferite, autoritate diferită. Îmbinarea armonioasă a tuturor acestor aspecte contribuie la realizarea scopului lui Dumnezeu în lucrarea bisericii.

Cultura noastră

  • CARACTER
  • COMPETENŢĂ
  • CREDINCIOŞIE
CARACTER

Lucrarea lui Dumnezeu necesită un standard de moralitate potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Caracterul este cerința fundamentală și eliminatorie a oricărui credincios implicat în slujirea bisericii.

COMPETENŢĂ

Lucrarea lui Dumnezeu cere calitate și de aceea competența este o necesitate. Așa cum Duhul Sfânt dă funcții și responsabilități având în vedere darurile și abilitățile unei persoane, tot așa și noi căutăm oameni competenți care se potrivesc cu diferitele slujbe ale bisericii.

CREDINCIOŞIE

Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută oricum, de aceea perseverența și finalizarea sarcinilor așa cum au fost ele stabilite sunt un imperativ. Ținând cont că firea noastră pământească, cât și duhurile celui rău vor ridica mereu împotriviri lucrării lui Dumnezeu, credinciosul trebuie să fie conștient că orice lucrare făcută pentru Dumnezeu implică și o luptă pentru finalizarea ei, de aceea credincioșia este o valoare importantă în lucrarea bisericii noastre.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!